× جستجو در مادیران ...

بستن پنجره

  • جشن بازنشستگی پرسنل مادیران

جشن بازنشستگی پرسنل گروه مادیران

جشن بازنشستگی پرسنل مادیران در فضایی صمیمی و دوست داشتنی در روز دوشنبه 12 آذرماه 97 در دفتر مرکزی شرکت مادیران برگزار گردید. در این جشن بیش از صد نفر از پرسنل بازنشسته باهم دیداری تازه کردند و بازنشستگی خود را در کنار هم و در کنار مدیران محترم شرکت مادیران جشن گرفتند.